Zorg

Zorg en ondersteuning

ZAT (Zorg- en Avies Team)

Als ondersteuning van de leerkrachten is er binnen de Wissel een ZAT werkzaam. Dit team bestaat uit:
- Coby Koole-Barentsen: orthoopedagoog
- Narriman el Khattabi: maatschappelijk werkster
- Ingrid Konings: zorgcoördinator onderbouw
- Miranda Ouweneel: zorgcoördinator bovenbouw
- Linda Haesendonck
Iedere twee weken (maandagmiddag 13.00 – 15.00 uur) is er een ZAT-overleg en worden leerlingen die extra zorg nodig hebben besproken. In zo’n overleg worden afspraken gemaakt over het plan  van aanpak en degene die het plan uitvoert. Deze afspraken worden in Magister (het leerlingvolgsysteem van de Wissel) genoteerd. Alle personeelsleden hebben inzage in Magister. Voor alle duidelijkheid: deze zorg wordt dus geboden NAAST de reguliere leerlingenzorg.  Deze bestaat uit een leerlingenbespreking    2 x per jaar van alle leerlingen van de Wissel.


verder hebben wij het volgende ondersteunend personeel op school:

Maatschappelijk werkster

Orthopedagoog

Docent Assistent

Logopedist

Psychologisch assistent

Maatschappelijk werkster

 

 

De schoolmaatschappelijkwerker op de praktijkschool De Wissel is belast met het verlenen van de psycho - sociale hulp aan de leerlingen.
De leerlingen staan niet op zich zelf, zij hebben te maken met hun ouders/verzorgers, leraren, leeftijdgenoten en anderen.
Zonder ouders/verzorgers heeft hulp, begeleiding en ondersteuning geen zin. Het belangrijkste aspect van het schoolmaatschappelijkwerk
is dan ook de brugfunctie tussen leerlingen en het thuisfront.

Tot haar taken behoren:

-Deelname aan  de toelatingsbespreking (multidisciplinair).
-het ZAT, Zorg en Advies Team.
-2 keer per jaar leerlingen bespreking voor alle groepen.


Orthopedagoog

 

Bij de aanmelding heeft de orthopedagoog een gesprek met de leerkracht van de vorige school (“warme overdracht”) en/of er vindt een gesprek met de leerling plaats. In nauw overleg met de maatschappelijk werkster en schoolarts wordt door de orthopedagoog een beschikking voor praktijkonderwijs aangevraagd, daarbij zijn onder andere cognitieve en didactische gegevens nodig. Soms vindt er gedurende de schoolloopbaan extra onderzoek plaats, sommige leerlingen hebben individuele gesprekjes of zij nemen deel aan een extra training (bijv. een agressie-reductietraining). Alle leerlingen krijgen een arbeidsinteressetest, om te bekijken welk werk het beste bij hen past.  De orthopedagoog neemt deel aan het Zorg- en Adviesteam en is bij alle leerlingenbesprekingen. Zij komt soms in de klas observeren hoe het met een leerling gaat.


Docent Assistent

 

Wat doet de docentassistent op de wissel:

De docentassistent is overal inzetbaar.
- Voor het grootste gedeelte assisteert zij verschillende leerkrachten bij theorie en praktijk lessen.
- In kleine groepjes, maximaal 3 leerlingen, begeleidt zij het Ralfi-lezen. De uitleg van het Ralfi-lezen vind je bij de vakken van de onderbouw bij Nederlands.
- Tot slot is zij de administratieve ondersteuning voor de stage-begeleiders.

kortom het is een leuke afwisselende baan.

logopedist

Binnen de school is er 1 dag per week een logopedist aanwezig. Vooral leerlingen uit groep 1 komen hiervoor in aanmerking. De leerlingen komen zowel individueel als in een groepje. Ook is er overleg met de leerkrachten over het functioneren van het kind in de klas. Aandacht wordt  besteed aan de communicatievaardigheden van het kind. Er wordt o.a.gekeken naar de spraak- en taalontwikkeling van de leerling, hoe gebruikt de leerling de taal, heeft de leerling last van stotteren? Er wordt ook gekeken naar de woordenschat en de  de zinsbouw.
Aan het einde van het schooljaar is er weer een evaluatie om te zien of er vooruitgang geboekt is en om te kijken of verdere begeleiding nog nodig is.


Psychologisch assistent

De psychologisch assistent neemt vooral testen af bij leerlingen, zoals de AIT (Arbeids Interesse Test) bij derde klassers. Verder assisteert ze de Orthopedagoog.