Zorg

Zorg en ondersteuning

ZAT (Zorg- en Avies Team)

Als ondersteuning van de leerkrachten is er binnen de Wissel een ZAT werkzaam. Dit team bestaat uit:
- Coby Koole-Barentsen: orthopedagoog
- Narriman el Khattabi: maatschappelijk werkster
- Ingrid Konings: zorgcoördinator 
- Miranda Ouweneel: zorgcoördinator 
- Linda Haesendonck: arts


Iedere twee weken (maandagmiddag 13.00 – 15.00 uur) is er een ZAT-overleg en worden leerlingen die extra zorg nodig hebben besproken. In zo’n overleg worden afspraken gemaakt over het plan  van aanpak en degene die het plan uitvoert. Deze afspraken worden in Magister (het leerlingvolgsysteem van de Wissel) genoteerd. Alle personeelsleden hebben inzage in Magister. Voor alle duidelijkheid: deze zorg wordt dus geboden NAAST de reguliere leerlingenzorg.  Deze bestaat uit een leerlingenbespreking    2 x per jaar van alle leerlingen van de Wissel.


verder hebben wij het volgende ondersteunend personeel op school:

Maatschappelijk werkster

Orthopedagoog

Psychologisch assistent


Maatschappelijk werkster

 De schoolmaatschappelijkwerker op de praktijkschool De Wissel is belast met het verlenen van de psycho - sociale hulp aan de leerlingen.

De leerlingen staan niet op zich zelf, zij hebben te maken met hun ouders/verzorgers, leraren, leeftijdgenoten en anderen.
Zonder ouders/verzorgers heeft hulp, begeleiding en ondersteuning geen zin. Het belangrijkste aspect van het schoolmaatschappelijkwerk
is dan ook de brugfunctie tussen leerlingen en het thuisfront.

Tot haar taken behoren:

-Deelname aan  de toelatingsbespreking (multidisciplinair).
-het ZAT, Zorg en Advies Team.
-2 keer per jaar leerlingen bespreking voor alle groepen.


Orthopedagoog

 Bij de aanmelding heeft de orthopedagoog een gesprek met de leerkracht van de vorige school (“warme overdracht”) en/of er vindt een gesprek met de leerling plaats. In nauw overleg met de maatschappelijk werkster en schoolarts wordt door de orthopedagoog een beschikking voor praktijkonderwijs aangevraagd, daarbij zijn onder andere cognitieve en didactische gegevens nodig. Soms vindt er gedurende de schoolloopbaan extra onderzoek plaats, sommige leerlingen hebben individuele gesprekjes of zij nemen deel aan een extra training (bijv. een agressie-reductietraining). Alle leerlingen krijgen een arbeidsinteressetest, om te bekijken welk werk het beste bij hen past.  De orthopedagoog neemt deel aan het Zorg- en Adviesteam en is bij alle leerlingenbesprekingen. Zij komt soms in de klas observeren hoe het met een leerling gaat.


Psychologisch assistent

De psychologisch assistent neemt vooral testen af bij leerlingen, zoals de SIWIT (Sterk In Werk InteresseTest). Verder assisteert ze de Orthopedagoog.